OSA

OPEN SOURCE ART

OSA2012_1

————————–

IVAN MARUŠIĆ KLIF, MAJA KALOGERA, KRUNO JOŠT, ANA HUŠMAN, DEBORAH HUSTIĆ, MIHAEL GIBA, DARKO FRITZ, SANDRO ĐUKIĆ, ŽELJKO BLAĆE

————————–

O S A
Open Source Art
:
01.12.2012.
17 sati
Muzej Suvremene Umjetnosti, Zagreb
:

Projekt OSA se bavi korištenjem novih komunikacijskih i tehnoloških medija na području umjetnosti koja se bavi, producira ili publicira radove pomoću open source alata i programa.
OSA se provodi kroz prezentaciju suvremene novomedijske umjetnosti koja se koristi alatima baziranim na idejama slobodne kulturne razmijene.
:
17:00
Artist Talk
Željko Blaće, Sandro Đukić, Darko Fritz, Mihael Giba, Deborah Hustić, Ana Hušman, Kruno Jošt, Maja Kalogera, Ivan Marušić Klif.
Pozvani umjetnici će prezentacijom svojih radova predstaviti razne aspekte upotrebe alata otvorenog koda, od korištenja, dijeljenja i nadograđivanja do samog publiciranja.
:
Okrugli stol
Slobodni softver i umjetnost
Prožimanje socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu.
Problematika authorship-a, ownership-a i ekonomije.
Moderator: Deborah Hustić
:
19:00
Radionica
Upoznavanje sa Open Source alatima i programima.

————————–

Open Source kao društveni model
“Open Source” je jedna od pravih revolucija u organizaciji rada a proizlazi iz, budimo iskreni: “hakerske kulture”. Koncept dijeljenja izvornog koda, kako bi ga se poboljšalo kolektivno, a zatim (kolektivno i pojedinačno) profitiralo od dodane vrijednosti koju implicitno generira, preraslo je u kulturni životni stil.
“Otvoreni Rad” [1], definiran od talijanskog semiotičara Umberta Eca 1962. je konceptualno afirmirao nelinearnost, a posebno otvorenost pisanih koncepata (kao “polja” a ne “nizova”) i tako stvorio bazu za kolektivno, i naposljetku kolaborativno, dijeljenje smisla.
U sedamdesetima je razvojna strategija softvera donjela više tehnički povezan koncept sve dok nije postala popularna sa razvojem Linux-a u devedesetima. Također tu je još jedna učinkovito formulirana metafora američkog računalnog programera Erica S. Raymonda u njegovoj “The Cathedral and the Bazzar” [2], gdje “Bazzar” (tržnica) predstavlja plodni razvoj softvera čiji je proces potpuno otvoren kroz mreže.
Početkom 2000-ih drugačiji doprinos dolazi kroz knjigu “Hakerska etika” finskog filozofa Pekka Himmanena [3]. Ta etika analizira kako u hakerskim zajednicama postoji jaka želja da se vještine dijele u zajednici, sa zajedničkim ciljevima i sticanjem priznanja kroz poklanjanje plodova rada svima.
Ovaj pristup sintetizira ono što je open source i kako se primjenjuje u širokom rasponu društvenih područja, iako još uvijek u zametku.
Umjetnost (pogotovo novo medijska umjetnost) takav pristup njeguje još od davno, ali došlo je vrijeme kada će on prožeti cijele kreativne produkcijske modele.
Alessandro Ludovico

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cathedral_and_the_Bazaar
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Pekka_Himanen

————————————————————————————————-

————————————————————————————————-

:
OSA
(Open Source* Art)
:

01.12.2012.
17-20:30 h
Museum of Contemporary Art, Zagreb
:
Project OSA deals with the use of new communication technology and media in the area of Art which is dealing, producing or publishing works by using open source tools and applications.
OSA is conducted through the presentation of contemporary new media art that uses tools based on the ideas of free cultural exchange.

:
17:00
Artist Talk
Željko Blaće, Sandro Đukić, Darko Fritz, Bojan Gagić, Deborah Hustić, Ana Hušman, Kruno Jošt, Maja Kalogera, Ivan Marušić Klif
Invited artists will present their work in a way to show various aspects of the use of open source tools; use, sharing, upgrading, publication etc

:
Round table
Free software and Art
The interfusion of social and cultural activities in the fields of contemporary cultural context.
Problems of autorship, ownership and economy.
Moderator: Deborah Hustić

:
19:00
Workshop
Introduction to Open Source tools and programs.

—————————

Open Source as a model for society
“Open Source” is one of the true revolutions in the organization of work, stemming from the properly said “hacker culture.” The concept of sharing the source code in order to improve it collectively and then (collectively and individually) profit from the added value it implicitly generates, has grown to a whole cultural lifestyle. Conceptually “the Open Work” [1], defined by Italian semiotician Umberto Eco in 1962, was affirming the non-linearity and especially openness of written concepts (as “fields” and not “strings”), and so forming the basis of the collective, and eventually collaborative, sharing of sense. In the seventies the software development strategies made the concept more technically connected till it became popular with Linux development in the nineties. Then there was another effective formulated metaphor by American computer programmer Eric S. Raymond in his “The Cathedral and the Bazaar” [2], where the “Bazaar” is the fruitful software development whose process is completely opened through the networks. In early 2000s a different contribution, came from the “Hacker Ethic” book by Finnish philosopher Pekka Himmanen [3]. This ethic analyzes how in hacker communities there’s a strong wish to share skills in a community with common goals and to acquire recognition, donating the fruits of work to everybody. This approach synthesizes what open source still is and how it’s applied in a broad range of fields in society, still in embryonic form. Art (especially new media art) has fostered it since long time ago, but time has come that it’ll permeate the whole creative production models.

Alessandro Ludovico

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cathedral_and_the_Bazaar
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Pekka_Himanen

Alessandro Ludovico is a media critic and editor in chief of the highly respected Neural magazine from 1993, (Honorary Mention, Prix Ars Electronica 2004). He is the author of several essays on digital culture, he co-edited ‘Mag.Net Reader’ (1 and 2). He’s one of the founding contributors of the Nettime community, one of the founders of the Mag.Net (Electronic Cultural Publishers)’ organization.